Tulevat tapahtumat

Oulun Yliopiston Kemistit ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun Yliopiston Kemistit ry ja kotipaikka Oulun kaupunki.

Yhdistys voi epävirallisissa yhteyksissä käyttää nimeä Valenssi.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Oulun yliopistossa kemiaa opiskelevien tieteellistä ja ammatillista kehitystä, vaalia opinto- ja ammattikysymyksiin liittyviä etuja ja harrastuksia sekä lisätä kemian opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta.

3 § Toiminta

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä esitelmä-, luento- ja keskustelutilaisuuksia, opintoretkiä, illanviettoja, harjoittamalla opinto-ohjausta, julkaisu- ja kerhotoimintaa, välittämällä harjoittelupaikkoja sekä muilla vastaavanlaisilla jäsenkuntaa palvelevilla tavoilla.

Yhdistys voi välittää voittoa tavoittelematta jäsenilleen ja muille opiskelijoille opintomonisteita ja -kirjallisuutta sekä kemian opiskelussa tarvittavia erityisiä tarvikkeita.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myydä mainostilaa yhdistyksen verkkosivuilta ja asusteista, järjestää avoimia tapahtumia, joista peritään pääsymaksua, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan.

Yhdistys voi kevät- tai syyskokouksen päätöksellä jakaa stipendejä kemian opiskelijoille.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Oulun yliopistossa kemiaa pääaineena toimintavuonna opiskeleva henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Yhdistyksen seniorijäseneksi voidaan hyväksyä yhdistykseen varsinaisena jäsenenä kuulunut Oulun yliopistossa kemiaa opiskellut, joka ei enää voi kuulua yhdistykseen varsinaisena jäsenenä.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä sellainen henkilö, yritys, järjestö tai muu vastaava, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, seniorijäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistystä tai erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus ja se otetaan käsiteltäväksi seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Ellei ehdotusta yksimielisesti kannateta, se katsotaan rauenneeksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen sekä muut jäseneen kohdistuvat toimet

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 Hallituksen päätöksellä voidaan erottaa yhdistyksen sellainen jäsen, joka on kahden peräkkäisen vuoden ajan laiminlyönyt hänelle määrättyjen jäsenmaksujen suorittamisen, on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai muulla tavalla vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenyyden ehtojen täyttyminen tulee todistaa hallituksen pyynnöstä kahden
viikon kuluessa.

Lisäksi hallitus voi päätöksellään evätä sääntöjä rikkoneen tai toimintaa selkeästi häirinneen jäsenen pääsyn hallituksen erikseen määrittelemiin yhdistyksen tilaisuuksiin maksimissaan toimintavuoden loppuun asti tai antaa kirjallisen varoituksen.

 

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous vuosittain.

7 § Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa varsinaisista jäsenistä valitut puheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja kolmesta yhdeksään (3-9) lisäjäsentä, jotka hoitavat yhdistyksen eri toiminta-aloihin kuuluvia tehtäviä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.


Hallituksen toimikausi on yksi (1) vuosi alkaen 1. tammikuuta.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja, tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi ainakin neljä jäsentä on läsnä.

Yhdistyksen kokous voi vapauttaa tehtävistään hallituksen jäsenen pätevien syiden perusteella ja valita tarvittaessa hänen tilalleen toisen henkilön viimeistään seuraavassa kokouksessa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

9 § Toiminta- ja tilikausi sekä toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään yksi (1) viikko ennen kevätkokousta.

10 § Yhdistyksen kokoukset


Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määrääminä päivinä. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään neljä jäsentä sitä kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelemistä varten hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on puheoikeus kaikilla jäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä sekä seniori- ja kunniajäsenillä.

Kokous on päätösvaltainen, jos vähintään kymmenen äänioikeutettua jäsentä on läsnä.

Asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänestys on suoritettava suljettuna, jos kaksi äänioikeutettua niin vaatii. Vaalit suoritetaan suljettuna, jos ehdokkaita on enemmän kuin kaksi. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa, jossa ratkaisee arpa.

Jos kokouksessa otetaan esille ensimmäistä kertaa asia, jota ei ole kokouskutsussa mainittu, lykätään siitä päättäminen seuraavaan, aikaisintaan viikon kuluttua pidettävään kokoukseen, jos kaksi äänioikeutettua sitä vaatii.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä yhdistyksen sähköpostilistalla.

12 § Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. käsitellään vuosikertomus
6. käsitellään tilit ja toiminnantarkastajien antama lausunto
7. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
8. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta kullekin jäsenryhmälle
6. käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
7. käsitellään talousarvioehdotus seuraavalle vuodelle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja 3-9 muuta hallituksen jäsentä
9. valitaan kuraattori
10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan
11. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

13 § Kuraattori

Yhdistyksen kuraattoriksi voidaan valita Oulun yliopiston henkilökuntaan kuuluva, joka on kemian opiskelijoita lähellä. Kuraattori toimii tarvittaessa yhdistyksen neuvonantajana ja yhdyshenkilönä yhdistyksen ja Oulun yliopiston eri tahojen välillä.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta tulee olla maininta kokouskutsussa.

Kysymys yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa sitä varten koolle kutsutussa kokouksessa, joista on ilmoitettava oululaisessa sanomalehdessä. Purkamispäätökseen vaaditaan kummassakin vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa 4/5 kaikista annetuista äänistä.

Jos yhdistys lopettaa toimintansa, siirretään sen puhdas omaisuus suomalaisen kemiantutkimuksen tukemiseen. Omaisuuden käyttöä valvomaan valitaan lopettamiskokouksessa viisi (5) luottamushenkilöä.

Osta haalarimerkkejä!

Haalarimerkit alkaen 1,5e

Sosiaalinen media

valenssidiscord

valenssi instagram

facebook

IRC-kanava: #valenssi @ IRCNet

Sähköpostilistalle liittyminen tai poistuminen

Yhteistyössä

Kävijätilastoja

Tänään 24

Eilen 32

Tällä viikolla 186

Tässä kuussa 827

Viimeisen vartin aikana sivuilla on käynyt 8 vierasta ja ei rekisteröityneitä käyttäjiä

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjautuminen